دسته: آرای وحدت رویه

جدیدترین آرای وحدت رویه   رأی وحدت رویه شمارة ۷۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۲ چون مطابق ماده۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۰۱/۲۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزة قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره ۶ الحاقی به مادة مرقوم ـ در حوزة قضایی بخش ـ رئیس یا […]

Read more