خشونت علیه زنان از منظر حقوق بین الملل

تومان2,000

توضیحات

چکیده : خشونت علیه زنان یکی از جدی ترین اشکال نقض حقوق بشر است که موجب نقض پایدار حقوق شخصی و پایمال شدن ارزش انسانی زنان می شود. خشونت علیه زنان به نظام سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی خاصی مرتبط نیست؛ بلکه تمام مرزهای نژادی، فرهنگی و مالی را در می نوردد و در همه جوامع بشری اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه مشاهده میشود. خشونت علیه زنان دارای ابعاد وسیعی است. این معضل تنها به تعرض نسبت به تمامیت جسمانی زن محدود نمی شود بلکه اشکال و انواع گوناگونی دارد که نشانگر تجاوز به اساسی ترین حقوق بشر است. اهمیت این مسئله باعث صدور اعلامیه حذف خشونت نسبت به زنان در سال ۱۹۹۳، نام گذاری روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان و نیز طرح این موضوع در دیوان بین المللی کیفری به عنوان جنایتی بین المللی گردید. تحقیق حاضر به بررسی توسعه مفهوم خشونت علیه زنان در اسناد بین المللی با تأکید بر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری» خواهد پرداخت.

واژه های کلیدی:

خشونت علیه زنان، اسناد بین المللی، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت نسل کشی.

پاسخ دهید